Sennheiser Garantie voorwaarden

Wij geven op het door u gekochte originele Sennheiser-product een garantie van 24 maanden. 

De garantieperiode begint op de datum van de aankoop van fabrieksnieuwe, ongebruikte producten door de eerste eindgebruiker.
Als bewijs heeft u absoluut de kassabon of een ander aankoopbewijs nodig, wij raden u daarom aan deze goed te bewaren.

Zonder dit bewijs, dat door de verantwoordelijke Sennheiser-servicepartner wordt gecontroleerd, worden reparaties in principe tegen betaling uitgevoerd. 

Op het aankoopbewijs moet de aankoopdatum en de omschrijving van het product zijn vermeld.
De garantieverplichtingen bestaan, naar onze keuze, uit het gratis verhelpen van materiaal- of fabricagefouten door reparatie, vervangen van onderdelen of het complete apparaat.


Uitgesloten van de garantie zijn:

* Onbelangrijke fouten of afwijkingen in de kwaliteit van het product, die geen invloed hebben op de waarde en het reglementaire gebruik.
* Aan het product toegevoegde toebehoren accu's en batterijen (deze producten hebben in verband met de hoedanigheid een kortere levensduur, die bovendien in individuele gevallen afhankelijk is van de gebruiksintensiteit.
* Gebreken door ondeskundig gebruik (bijv. bedieningsfouten, mechanische beschadigingen, verkeerde voedingsspanning)
* Onder deskundig gebruik moet het gebruik worden begrepen, zoals dat in de bedrijfshandleiding is beschreven.
* Gebreken door slijtage.
* Door u of derden aangebrachte modificaties aan Sennheiser-producten, indien omtrent aard en wijze geen voorafgaande schriftelijke toestemming van Sennheiser is verkregen.
* Gebreken op grond van overmacht.
* Gebreken die reeds tijdens de aankoop bekend waren.
* Indien het op het product aangebrachte typeplaatje, serienummer of veiligheidslabel wordt verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op de garantie. 
* Bovendien vervalt de garantie door ingrepen aan het product door niet-geautoriseerde personen of werkplaatsen.

Er kan wereldwijd in alle landen aanspraak op de garantie worden gemaakt, indien het nationale recht niet in strijd is met onze garantiebepalingen. 

Andere of verdergaande dan de hier beschreven aanspraken kunnen niet uit de garantie te gelde worden gemaakt. In geval van garantie moet u het apparaat inclusief de toebehoren en het bewijs van aankoop naar de voor uw rayon verantwoordelijke servicepartner sturen.
Het risico van verzending ligt bij de klant. 
Om transportschade te voorkomen moet zo mogelijk de originele verpakking worden gebruikt.